Search form

Kingnguá 12:7

7Á inikáddagâ lâ limittuák yù daroban ni Namarò sù unak na ábbalurán, á nanawagán yù lágum. Á jimikkì yù daroban kâ Eduru, á sippâ na yù bikà ni Eduru ta lukagan na. “Arà, gumikkáng ka,” kun na kâ Eduru. Á dagarágâ nári yù káwák ta limá na.