Search form

Kingnguá 12:8

8Á kinagi nayù daroban kuna, “Isillong mu yù barawásim ánna sapátù mu.” Á kinuruk ni Eduru. Á kinagi nayù daroban kuna, “Ipagulolà mu yù ulà mu, á tuttulam mà.”