Search form

Kingnguá 13:15

15Á kabalin nayù tolay nga nabbibbik sù tunung ni Moyses ánna yù netúrâ nga inituddu nayù ira káruán nga ábbilinán ni Namarò, á jinok nayù ira giriámán yù tolay nga umay kári Pablo, á kinagi na, “Wáwwagi, nu egga yù itabarang naw sù ira tatolay, á kagian naw,” kun na.