Search form

Kingnguá 13:18

18Á inattamán ni Namarò ira, mássiki nu pinotuád da ánna ari ira nanguruk kuna ta paggiád da ta kalállammatán ta appátapulu ta dagun.