Search form

Kingnguá 13:3

3Á ta kabalid da nga ari kiminán ánna nakimállà, sinámmì da yù ira duá nga sinullà da, á jinok da ira ta umay ira manuppál sù ipakuá nayù Mangilin nga Ikararuá nira.