Search form

Kingnguá 13:35

35Á netúrâ gapay sù tádday nga kansion yù initabbá ni Namarò kuna:

‘Apu, arám mu anugutan yù kalabbak na ta tanam nayù baggi nayù mangilin nga masserbi nikaw,’ kun na.