Search form

Kingnguá 13:44

Yù Páno ri Pablo ta Antokia

44Á ta tádday Sabadu, mággè tangelián yù naggagammung, nga Kudio ánna kitáru nga ari Kudio, tapè magginná ira sù bilin ni Namarò.