Search form

Kingnguá 13:47

47Ta yáyù initaddán ni Apu Namarò nikami. Kinagi na,

‘Sikayu yù meyárik ta nawák, nga mamannawák ta nonò nayù ira makkakerumá nga ari Kudio.

Á dobat takayu ta umay kayu mangilayalayâ sù ira ngámin nga tatolay ta tangapáddabbunán,

tapè ipakánnámmu naw nira ta sikán yù makáwayyá nga mangiyígù nira.’ ”

Yáyù kinagi ri Pablo.