Search form

Kingnguá 13:48

48Á pakaginná nayù ira ari Kudio sù bilin ni Namarò, nagayáyâ ira, á jináyo ra si Namarò megapu sù bilin na nga kinagi ni Pablo. Á yù ira ngámin nga piníli ni Namarò ta mesipà kuna ánna meddán ta áttole na nga awán ta áddè na, nanguruk ira.