Search form

Kingnguá 13:6

Yù Nesimmu kâ Elimas nga Maganánitu

6Á nappassapassiár di Saulo ta ngámin nga ili ánna babálay ta pugu, ta áddè ta Papo. Á pakáddè da ta Papo, naratang da yù tolay nga Kudio nga maganánitu, nga áppè ábbilinán nga ari kuruk yù kagian na. Si Baresus yù ngágan na.