Search form

Kingnguá 13:7

7Á kopun ni Baresus si Sergio Polus nga gubinador sù pugu. Á maláppà nga mammaguray yù gubinador, á inipágál na di Bernabe kâ Saulo ta ikáyâ na gapay ginnán yù bilin ni Namarò.