Search form

Kingnguá 14

Yù Pangilayalayâ di Pablo sù Ili na Ikonium

1Á labbè di Pablo kâ Bernabe ta ili na Ikonium, minay ira nangilayalayâ gapay ta kapilliá nayù ira Kudio, nga kunnay sù kingnguá ra ta Antokia. Á aru yù ira nga nanguruk megapu ta pangilayalayâ da, nga Kudio ánna ari Kudio gapay. 2Ngam yù ira Kudio nga ari nanguruk, pinappatapátu ra yù ira káruán nga ari Kudio, tapè narákè yù nonò da gapay sù ira manguruk.

3Á naggián di Pablo kâ Bernabe ta Ikonium ta nabayák, á ari ira naganássing nga mangilayalayâ ta meyannung kâ Apu Kesu. Á si Apu yù mangipakánnámmu ta kuruk yù inituddu ri Pablo nga meyannung sù allà na, gapu ta inipakuá ni Apu nira yù aru nga makapállâ nga pinagaddátu ra megapu sù pakáwayyá na nga iniyawâ na nira. 4Ngam yù ira tatolay ta Ikonium, nesinná ira ta nonò da. Á yù ira káruán, sinuttul da yù ira Kudio nga ari nanguruk. Ngam yù ira káruán, kinuruk da di Pablo nga minángngilayalayâ.

5Á nattatádday laguk yù ira ari nanguruk, nga Kudio ánna ari Kudio, ánna yù ira nga kátannangád da, á inigagánge ra nga jigirigátan di Pablo kâ Bernabe, á payangad da ira nakuan ta batu, tapè matay ira. 6Ngam pakánnámmu ri Pablo ta inigagánge ra ira, nattálaw ira laguk, nga minay ta lugár na Likonia. Á nappassapassiár ira gapay sù ira ili na Listara ánna Derbi, ánna sù ira káruán na ili nga aranni. 7Á inilayalayâ da yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu sù ira ngámin nga ili.

Yù Nesimmu kári Pablo ta Listara

8Á ta ili na Listara, ajjan yù tolay nga pilay, nga ari bulubugá nakalakák áddè ta keyanâ na. 9Á gininniginná na yù pangilayalayâ ni Pablo. Á natagenà ni Pablo ta ajjan yù ángngikatalà nayù pilay kâ Apu Kesu ánna yù pakáwayyá ni Apu nga mamammapiá kuna. Á inni-innan ni Pablo ta napiá, 10ánna iniyássikan na yù ngárál na, á kinagi na, “Gumikkáng ka!” kun na. Á dagarágâ nga giminikkáng yù tolay, á nallakalakák.

11Á pakasingan nayù ira magaru nga tatolay sù kingnguá ni Pablo, pine ra nga nagagga-aggay ta paddáyo ra nira. Á sù ággubobuk da nga Likonia, kinagi ra, “Aggira didios nga kun na tolay, á gimitták ira nga minay nittam!” kud da. Ngam di Pablo kâ Bernabe, arád da garè kánnámmuán yù kinagi ra, ta arád da ammu yù ággubobuk da. 12Á yù ira tatolay, abbúnad da di Pablo ta ngágan nayù ira didios da. Si Bernabe, abbúnad da ta Sus. Á gapu ta si Pablo yù magubobuk, abbúnad da ta Ermis.

13Á ajjan yù iglesia ni Sus, nga dios nayù ira taga Listara, sù lawán na ili. Á yù pári ni Sus, iniyánge na ta áttallungán na ili yù ira toru nga naddusáriu ta lappáw. Ta ikáyâ nayù ira pári ánna yù ira magaru nga tatolay nga mappárti sù ira toru, tapè iyátáng da ira, nga pakimore ra kári Pablo. 14Ngam di Pablo kâ Bernabe, pakánnámmu ra ta ikáyâ da nakuan iyátáng nayù ira pári ta toru megapu nira, pinisil da laguk yù barawási ra, gapu ta kabagal da ánna daddam da sù akka-akkuán nayù ira tatolay, á nakkarakarerá ira nga nagagga-aggay sù tangngá nayù ira magaru nga tatolay.

15Á kinagi ri Pablo sù ira magaru nga tatolay, “Ngattá, ta mangiyátáng kayu ta toru megapu nikami? Tolay kami gemma nga kunnay nikayu! Minay kami saw ta kagiam mi nikayu yù napiá nga dámak, tapè likuránán naw yù ira didios naw nga awán ta inángà da, á manguruk kayu sù Dios nga matolay nga sigga-inángà. Aggina si Namarò, nga nappadday ta lángì ánna dabbuno, bebay, ánna ngámin nga naggián nira. 16Á gári, inanugù ni Namarò sù ira makkakerumá nga ari Kudio yù maguray lâ nga ikáyâ da nga akkuán. 17Ngam ta áddè ngaw, egga yù awayyá tam nga makánnámmu ta meyannung kâ Namarò, megapu sù napiá nga akka-akkuán na. Ta káda ragun iyawâ na yù urán, tapè mabbungubungá ta napiá yù nemulá. Á aggina yù mangiyawâ nittam ta kanan, tapè mepagayáyâ ittam,” kud di Pablo sù ira tatolay. 18Á mássiki nu kunnian yù kinagi ri Pablo nira, mággè ari ira nagammá, ta gustu ra nakuan mangiyátáng ta toru nira.

19Á manganánnuán, limibbè ta Listara yù ira Kudio nga ari manguruk nga taga Antokia sù purubinsia na Pisidia, ánna taga Ikonium. Á initotobù da di Pablo sù ira tatolay ta Listara. Á pinayapayáng da si Pablo, á ginuggud da nga iniyángay ta lawán na ili, ta kagiad da ta natayin. 20Ngam yù ira manguruk kâ Apu Kesu, nagarimummungád da si Pablo, á giminikkáng laguk, á nanoli ta ili. Á sù tádday ággaw, nánaw di Pablo kâ Bernabe, á minay ira ta ili na Derbi.

Panoli ri Pablo ta Antokia sù Purubinsia na Siria

21Á labbè di Pablo ta ili na Derbi, inilayalayâ da gapay tán yù napiá nga dámak. Á aru yù ira tatolay nga pinatuttul da kâ Apu Kesu. Á kabalid da nangilayalayâ ta Derbi, nánaw ira, á nanoli ira ta ili na Listara ánna Ikonium, ánna Antokia sù purubinsia na Pisidia. 22Á sinabarangád di Pablo yù ira manguruk ta pataggatad da yù nonò da, tapè mepasigaggà yù ángngikatalà da, maguray lâ yù mesimmu nira nga jigâ. Á kinagi di Pablo nira, “Máwák nga attamát tam yù aru nga jigâ nga makkakerumá, pángè tam mesipà sù pammagurayán ni Namarò,” kud da.

23Á ta katággitádday nga ili nga inangayád di Pablo, sinullà da yù ira karakalán nga ammu ra manabarang, tapè manaron ira sù ira kábulud da ta paggagammungád da. Á ari di Pablo bì kiminán, tapè tángngagad da yù pakimállà da kâ Apu megapu sù ira manaron. Á inikatalà da ira kâ Apu Kesu, nga Yápu ra nga pangikatalatád da.

24Á nattalebák di Pablo ta purubinsia na Pisidia ánna Pampilia, á nakáddè ira ta ili na Perga. 25Á inilayalayâ da yù bilin ni Apu Kesu ta Perga. Á kabalid da nangilayalayâ ta ili na Perga, nánaw ira, á minay ira ta ili na Attalia. 26Á páno ra ta Attalia, nattakay ira ta biray nga nanoli ta ili na Antokia sù purubinsia na Siria. Yù ili na Antokia yù naggapuád da, nga paggianán nayù ira naddok nira. Yù ira manguruk nga maggián ta Antokia, nakimállà ira kâ Namarò ta ikállà na di Pablo ánna abbágán na ira sù anga-angayád da. Á yáyù nga nanoli ira, gapu ta nabalid den yù inipakuá ni Namarò nira.

27Á tappì di Pablo ta Antokia, pinaggagammung da laguk yù ira manguruk, á kinagi ra nira yù inipakuá ni Namarò nira, ánna yù ngámin nga pinalurò ni Namarò megapu sù ángngabbák na nira. Á kinagi ra gapay ta iniyawâ na gapay ni Namarò sù ira ari Kudio yù awayyá ra nga magginná sù bilin na, á aru nira gapay yù nanguruk kâ Apu Kesu. 28Á nakipaggián di Pablo kâ Bernabe ta nabayák sù ira manguruk kâ Apu Kesu nga naggián ta Antokia.