Search form

Kingnguá 14:17

17Ngam ta áddè ngaw, egga yù awayyá tam nga makánnámmu ta meyannung kâ Namarò, megapu sù napiá nga akka-akkuán na. Ta káda ragun iyawâ na yù urán, tapè mabbungubungá ta napiá yù nemulá. Á aggina yù mangiyawâ nittam ta kanan, tapè mepagayáyâ ittam,” kud di Pablo sù ira tatolay.