Search form

Kingnguá 14:23

23Á ta katággitádday nga ili nga inangayád di Pablo, sinullà da yù ira karakalán nga ammu ra manabarang, tapè manaron ira sù ira kábulud da ta paggagammungád da. Á ari di Pablo bì kiminán, tapè tángngagad da yù pakimállà da kâ Apu megapu sù ira manaron. Á inikatalà da ira kâ Apu Kesu, nga Yápu ra nga pangikatalatád da.