Search form

Kingnguá 14:9

9Á gininniginná na yù pangilayalayâ ni Pablo. Á natagenà ni Pablo ta ajjan yù ángngikatalà nayù pilay kâ Apu Kesu ánna yù pakáwayyá ni Apu nga mamammapiá kuna. Á inni-innan ni Pablo ta napiá,