Search form

Kingnguá 15:16

16‘Sikán si Apu, á duttál yù ággaw nga panolì ta dabbuno.

Á ipolì ku yù pammagurayán ni Dabid, megapu sù ira ginaká na.

Patáddagak ku yù bale ni Dabid nga narabbâ.