Search form

Kingnguá 15:36

Yù Pakkáttue ri Pablo kâ Bernabe

36Á kabalid da nangituddu tán nga lugár, kinagi ni Pablo kâ Bernabe, “Et ta tullúnán yù ira manguruk kâ Apu ta ngámin nga ili nga nangilayalayatát ta ngaw, tapè ammu ta nu kunnasi ira.”