Search form

Kingnguá 15:40

40Á si Pablo, piníli na si Silas ta mepulù kuna. Á yù ira nga manguruk kâ Apu, inipakimállà da kâ Namarò ta taronán na di Pablo. Á kabalid da nakimállà, pinapáno ra ira.