Search form

Kingnguá 15:7

7Á nakkakápereperang ira ta nabayák.

Á gimikkáng laguk si Eduru. Á kinagi na nira, “Wáwwagì, ammu naw ta gári, sikán yù piníli ni Namarò ta umay mangilayalayâ sù ira nga ari Kudio, tapè makaginná ira gapay sù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu ánna manguruk ira.