Search form

Kingnguá 16:25

Yù Pabbáli nayù Magguárdia ta Manguruk kâ Apu Kesu

25Á ta tangngá na gabi, ajjan di Pablo kâ Silas ta ábbalurán, nga nakimállà kâ Apu Namarò, ánna nakkansakansion ira ta paddáyo ra kuna. Á yù ira káruán nga tatolay nga nabáluk, gininná ra.