Search form

Kingnguá 16:30

30Á iniyánge na ira laguk ta lawán, á iniyabbû na nira, nga kun na, “Mesturu, anni yù máwák nga akkuák ku, tapè meyígukà nga mesipà kâ Namarò?”