Search form

Kingnguá 18:10

10Awán ta tolay nga umay mangnguá nikaw, ta sikán yù mepulù nikaw. Á kitáru paga yù ira tatolay sawe ili nga manguruk ánna mesipà nikán,” kun ni Apu kuna.