Search form

Kingnguá 18:12

12Á paggián na lâ paga ni Pablo ta Korinto, á naggubinador si Gallio ta purubinsia na Akeya. Á nattatádday yù ira Kudio nga ari manguruk, á ginápù da si Pablo. Á iniyarubáng da kâ Gubinador Gallio, tapè ikeká ra kuna.