Search form

Kingnguá 19:10

10Á kunniaw yù pangituddu ni Pablo tán nga iskuelá ta duá ragun. Á yù ira ngámin nga tatolay nga Kudio ánna yù ira ari Kudio nga naggián ta purubinsia na Asia, naginná ra yù bilin ni Apu Kesu.