Search form

Kingnguá 19:11

Yù ira Pitu nga Minágganánitu nga Ánâ ni Eskeba

11Á aru yù makapállâ nga pinagaddátu ni Pablo megapu sù pakáwayyá ni Namarò.