Search form

Kingnguá 19:12

12Á yáyù nga mássiki nu mesiggek lâ yù panniu onu appì ta baggi ni Pablo, nga metuluk sù ira máttakì, á nammapiá ira, ánna nánawán na ira nayù ira anitu.