Search form

Kingnguá 19:16

16Á yù tolay nga nagunagán nayù anitu, ikáddagâ na lâ kingnguá na yù ira pitu nga minágganánitu, á pinisil na yù barawási ra ánna pinatulù na ira ngámin. Á nattálaw ira nga nagilongán ánna nabigibigarán.