Search form

Kingnguá 19:17

17Á neparámak yù nesimmu ta ngámin nga tatolay nga naggián ta Epeso, nga Kudio ira ánna yù ira ari Kudio. Á naganássing ira ánna nerallà yù kapállâ da. Á jináyo ra si Apu Kesu ta ngámin nga lugár.