Search form

Kingnguá 19:18

18Á yáyù nga aru gapay yù ira nangikatalà kâ Apu Kesu nga nabbabáwi ta liwiliwâ da, á ed da pinalappâ yù narákè nga kingngikingnguá ra.