Search form

Kingnguá 19:20

20Á yáyù nga nepasingan ta makáwayyá yù bilin ni Apu Namarò, á nassamâ yù bilin nga meyannung kâ Apu Kesu, á nalannapán ta aru yù ira manguruk.