Search form

Kingnguá 19:23

23Á paggián ni Pablo paga ta Epeso, aru yù ira tatolay nga naggugúru nga napporay, ta molang ira sù metuddu nga tuttulan nayù ira tatolay nga mangikatalà kâ Apu Kesu. Á kunniaw yù kesimmu na.