Search form

Kingnguá 19:24

24Ajjan ta Epeso yù laláki nga mangngágan ta Dimitrio. Aggina yù minábbattál ta pinaláta nga paddayan na ta baddì nga sinákkapilliá ira nga meyárik ta dakal nga kapilliá nga áddasalád da kâ Artemi, nga dios da nga babay. Á pinatarabáku ni Dimitrio yù aru ira nga minábbattál ta pinaláta, á aru yù ganánsiá ra megapu sù tarabáku ra.