Search form

Kingnguá 19:25

25Á pinaggagammung ni Dimitrio yù ira pappatarabakuan na ánna yù ira nga negittá ta pagalerád da, á kinagi na nira, “Sikayu nga kábuluk ku, ammu tam ta napiá yù ággiát tam megapu sawe pagalerát tam, ta maríku ittam.