Search form

Kingnguá 19:26

26Á nasingan naw ánna naginná naw yù akkuán nayù tolay nga mangngágan ta Pablo, ta ituddu na ta ari kuruk nga dios yù pidde na tolay. Á aru yù ira tatolay nga manguruk sù pangilayalayâ na. Aru yù ira nga kinagumán na sawe Epeso ánna sù tangapurubinsia na Asia.