Search form

Kingnguá 19:27

27Á yáyù gapu na ikaburung tam, marakè iluddè nayù ira tatolay yù ággalerát tam, á nepatalugáring ta awán sangaw ta serbi nayù dakal nga kapilliá nga pakimallatán na tolay sù kotunán nga dios tam nga babay, si Artemi, ánna arád da sangaw paddayawán si Artemi, nga pakimorayán na ngámin na tatolay ta Asia ánna tangapáddabbunán,” kun ni Dimitrio nira.