Search form

Kingnguá 19:33

33Á yù ira Kudio, pinarubáng da si Alekanduru, tapè aggina yù magubobuk sù ira magaru nga tatolay. Á yáyù nga initáyák na yù limá na, ta pagimammatan na ira, tapè ibukalán na nakuan nira yù nesimmu.