Search form

Kingnguá 19:6

6Á sinámmì ni Pablo ira, á minay nira yù Mangilin nga Ikararuá, á iddâ da nangiyubobuk ta tanakuán ira nga ággubobuk nga arád da ammu, ánna iniyubobuk da yù inipalappâ ni Namarò nira.