Search form

Kingnguá 2

Yù Dattál nayù Mangilin nga Ikararuá

1Á jimittál yù piestá nga mangngágan ta Pentekosto,+ á nattatádday yù ira ngámin nga manguruk sù tádday nga balay. 2Á inikáddagâ lâ yù gurù nga naggapu ta lángì, nga kun na gurù na paddák nga masikan. Á kitagurù sù lágum na balay nga paggagammungád da. 3Á limittuák nga nappasingan nira yù kun na api nga nesinisinek nga naddappá nira nga katággitádday. 4Á napayyán ira ngámin sù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò. Á dagarágâ nagubobuk ira ta makkakerumá nga ággubobuk, megapu sù Mangilin nga Ikararuá nga mangiyawâ nira ta pakáwayyá ra.

5Á aru yù ira nga naggián ta Jerusalem, nga Kudio nga nakimoray kâ Namarò nga naggapu ta ngámin nga áppatulán ta dabbuno. 6Á pakaginná ra ta gurù nga kun na masikan nga paddák, gikarakarerán ira nga minay nakipagammung. Á naginná ra yù pagubobuk nayù ira tatolay nga manguruk kâ Apu Kesu. Á nakalalang ira, ta mássiki nu makkakerumá yù katatole ra, naginná ra nga katággitádday yù ággubobuk na nga nakeyanatán na.

7Á nepallà yù kapállâ da, á kinagi ra, “Asinni ngámin danniaw ira nga giyubu-ubobugán ta makkakerumá? Ari panò aggira yù taga Galilia? 8Á kunnasi laguk ta maginná tam yù ággubobuk tam nga nakeyanatát tam nga katággitádday? Ta arád da gemma ammu nayù ira taga Galilia yù ira makkakerumá nga ággubobuk tam! 9Á sittam, naggapu ittam ta aru nga áppatulán. Ajjan yù ira taga Partia ánna taga Media, taga Elam, á taga Mesopotamia gapay ánna taga Judiya, taga Kappadosia, taga Pontu, ánna taga Asia. 10Á ajjan gapay yù ira taga Parigia ánna taga Pampilia, taga Egipto, ánna yù ira nga naggapu ta lugár na Libia nga aranni ta Sirene. Á ajjan gapay yù ira álliuk nga taga Roma, nga Kudio ánna yù ira nattudduán ta kustombare na Kudio, nga nakKudiongin. 11Á ajjan gapay yù ira taga Kareta ánna taga Arabia. Á sittam ngámin, kánnámmuát tam yù kagian nayù ira taga Galilia, gapu ta magubu-ubobuk ira sù makkakerumá nga ággubobuk tam nga katággitádday. Á mangilayalayâ ira ta meyannung sù ngámin nga makapállâ nga kingngikingnguá ni Namarò. 12Anni panò yù kebalinán na?” Yáyù inubobuk nayù ira tatolay, gapu ta napállâ ira, ánna nakalalang ira.

13Ngam ajjan gapay tán yù ira nga nanguyaw sù ira sinudduán ni Apu Kesu, á kinagi ra, “Námmellaw lâ danniaw ira!” kud da.

Yù Pangilayalayâ ni Eduru sù Bilin ni Namarò

14Á gapu ta panguyo nayù ira káruán nga tatolay, nanáddak laguk tán di Eduru ánna yù ira mapulu tádday nga sinudduán ni Apu Kesu nga mepulù kuna. Á si Eduru, iniyássikan na yù ngárál na, á kinagi na sù ira ngámin nga tatolay tán, “Sikayu nga kagittâ nga Kudio, ánna sikayu ngámin nga maggián ta Jerusalem, tángngagan naw yù kagiak ku nikayu, tapè mepakánnámmu nikayu yù kukurugán. 15Sikayu, kagian naw ta mellaw danniaw ira nga magubobuk, ngam ari kuruk, ta ari ira gemma namissán, ta awán ta mamissán ta pannawák. 16Ngam yawe nga pagubobuk da nga maginná naw kunangan, kunnian yù kinagi na ngaw ni Joel, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò. Ta ajjan yù netúrâ nga inipakkagi ni Namarò kâ Joel, nga kun na:

17‘Nu duttál yù ira panguriánán nga ággaw, iyawâ ku sù ira ngámin nga tatolay yù Ikararuâ.

Á yù ira ánâ naw, mangilayalayâ ira sù bilik ku.

Á yù ira bábbagitole naw, masingad da yù ipalappâ ku nira.

Á yù ira lállakaláke naw, mattatagenà ira, gapu ta pattatagenatak ku ira.

18Á karanniúrin nga ággaw nga maporián, iddák ku ta Ikararuâ yù ira masserbi nikán, nga lálláki ánna bábbay,

á ilayalayâ da yù bilik ku, megapu sù pakáwayyá nayù Ikararuâ.

19Á pagaddatuak ku yù makapállâ nga panákkilalán ta lángì ánna dabbuno. Ipasingak ku yù dága, ánna api, ánna atû.

20Makkallà yù bilák, á magujjin yù bulán ta kun na dága, lage nayù pangukum ku,

ta pagáddekán na ággaw, nga ággaw nga mangilin, nga awán bulubugá ta kagittá na.

21Á aggira ngámin nga makimállà nikán nga Yápu ra, meyígù ira, á arák ku ira ukuman,’+ kun ni Namarò.

Yáyù initúrâ na ngaw ni Joel, nga yù ngaw ábbilinán,” kun ni Eduru.

22Á kabalin ni Eduru nga nangiyubobuk sù initúrâ ni Joel, kinagi na, “Sikayu nga kábuluk ku nga ginaká ni Israel, ginnán naw yù kagiak ku nikayu nga meyannung kâ Apu Kesu nga taga Nasaret. Inipakánnámmu ni Namarò nikayu ta aggina yù sinullà na, megapu sù aru nga pinagaddátu na nga makapállâ, nga inipakuá ni Namarò kuna. Á ammu naw gemma ngámin danniaw, ta nesimmu saw giát tam. 23Á lage na namarò, dán nga ammu ni Namarò ngámin, ánna sinalákkuruk na nga ipetulù nikayu nga Kudio si Apu Kesu nga taga Nasaret. Á aggina yù ginápù naw ánna inipapapáte naw sù ira ari Kudio, á inipátà da ta kurù. 24Ngam si Namarò, pinaginnanole na. Á nallawán sù tanam, nga matolay, ta ari megaggak megapu sù pate na. 25Á initúrâ na ngaw ni Patul Dabid yù kuruk nga ubobuk ni Apu Kesu. Kinagi na:

‘Matákál ku si Apu Namarò nga sigídá mepulupulù nikán.

Aringà bulubugá maburung, gapu ta maggián nikán nga mangabbák.

26Yáyù gapu na nga ayatán yù putù. Á ubobugak ku yù pagayáyâ ku,

ta mássiki nu matay yù baggì, ajjan yù iddanamák ku, megapu nikaw, Apu.

27Ta arám mà tájjián sù gián nayù ira námmatay.

Arám mu iyanugù ta malabbak yù baggì ta tanam, ta sikán yù Anâ mu nga iddukam mu, nga masserbi nikaw.

28Á inipakánnámmum nikán yù napiá, nga meyárik ta dálan nga mappángè ta mannanáyun nga katolè,

ta maginnanolayà nga mepattolay nikaw ta áddè ta áddè. Á magayáyákà nga mepappapulù nikaw.’+

Yáyù initúrâ na ngaw ni Patul Dabid,” kun ni Eduru.

29Á kinagi ni Eduru paga, “Wáwwagi, ammu tam gemma ta natay ngaw nga nabayágin yù ngaw Patul Dabid nga naggaká nittam, á netanam, á ajjan lâ paga nittam yù tanam na. Ari gemma yù baggi ni Patul Dabid yù inubobuk na sù initúrâ na.

30“Ngam ta keggá na ngaw ni Patul Dabid, aggina yù ábbilinán ni Namarò, á ammu na ta kuruk nga mapalurò yù initabbá ni Namarò kuna. Á kinagi ni Namarò ta duttál noka yù ginaká ni Patul Dabid, nga táli na nga mammaguray sù áppatulán na. 31Ta inipalappâ ni Namarò kuna yù mesimmu noka pángè na kesimmu na, á yáyù nga kinagi na ngaw ni Patul Dabid yù meyannung sù duttál nga MakKiristu, nga maginnanolay, nga ari matájjián sù gián nayù ira námmatay, ánna ari malabbak yù baggi na ta tanam. 32Aggina si Apu Kesu, nga pinaginnanole ni Namarò. Á sikami ngámin yù massistígu ta kukurugán nga naginnanolay, gapu ta nasingam mi.

33Á kunangan ajjanin si Apu Kesu ta lángì, nga nagitubang ta jiwanán ni Namarò nga Yáma na, nga paggianán na maráyaw. Á iniyawâ nayù Yáma na kuna yù Mangilin nga Ikararuá nga initabbá na ngaw kuna. Á jinok ni Apu Kesu yù Mangilin nga Ikararuá ta umay nikami nga sinudduán na. Á yáyù nga masingan naw ánna maginná naw kunangan yawe nga akkuám mi, megapu sù pakáwayyá nayù Mangilin nga Ikararuá.

34“Wáwwagi, ari gemma si Patul Dabid yù minay ta lángì, nu ari galâ si Apu Kesu Kiristu. Ngam kinagi ni Patul Dabid,

‘Si Apu Namarò, kinagi na sù Yápù, “E ka bì magitubang ta jiwanák ku, nga pagitubangán nayù maráyaw,

35áddè ta arák ku pangappù sù ira nga malussaw nikaw,” kun ni Patul Dabid.’+

36Á sikayu ngámin nga wáwwagi mi nga ginaká ni Israel, mánnámmuán naw laguk ta si Apu Kesu nga inipepátà naw ta kurù, aggina yù sinullà ni Namarò ta Yápu tam nga MakKiristu nga mammaguray.”

37Á ta pakaginná nayù ira tatolay karannian, napábbaw ira. Á kinagi ra kári Eduru ánna yù ira kábulun na, “Wáwwagi, anni laguk yù akkuám mi?” 38Á kinagi ni Eduru nira, “Mabbabáwi kayu nga katággitádday ta liwiliwâ na. Á mapparigù kayu megapu sù pakáwayyá nayù ngágan ni Apu Kesu Kiristu, tapè ipakánnámmu naw yù pangikatalà naw ánna pakiyápu naw kâ Apu Kesu Kiristu.+ Á pakomán na kayu sù liwiliwâ naw, ánna iyawâ na gapay nikayu yù Mangilin nga Ikararuá. 39Ta kinagi na ngaw ta aggira ngámin nga agálán na yù pangiyawatán na sù initabbá na. Mesipà kayu gapay ánna yù ira ánâ naw ánna ngámin yù ira tatolay ta dabbuno nga magginná ta pagágál ni Apu Namarò ta manguruk kuna,” kun ni Eduru nira.

40Á aru paga yù kinagi ni Eduru nira. Á sinabarangán na ira, á kinagi na, “Ari kayu mepattádday sù ira narákè, tapè ari kayu mekanakanâ sù liwiliwâ da nga ipamanunnù ni Apu nira,” kun na. 41Á aru sù ira nga nakaginná yù nanguruk sù kinagi ni Eduru. Á nakirigù ira, á talluribu yù ira tatolay nga nelannà sù ira manguruk. 42Á naggagammung ira ta kággággaw nga maggigiámmu sù ituddu nayù ira sinudduán ni Apu, ánna makkaká-ubobuk ira ta meyannung sù napiá nga bilin ni Namarò. Á nakkakálálláng ira nga kun na tangapamiliá. Á giddigidduá ra yù pán nga kinád da ta panaddamád da ta pate ni Apu Kesu, ta pakimore ra kâ Apu Namarò, ánna nakimállà ira kuna.

Yù Kustombare nayù ira Manguruk kâ Apu Kesu

43Á aru yù ira makapállâ nga pinagaddátu nayù ira sinudduán ni Apu Kesu. Á yáyù nga napállâ yù ira ngámin nga tatolay. 44Á ngámin ira nga manguruk, nattatádday ira ta nonò da, á nakkakásipà ira sù ngámin nga kukuá ra. 45Á iniláku ra yù dabbud da ánna kukuá ra, á inisinek da yù nallakuád da sù ira ngámin nga manguruk ta meyannung sù awágad da. 46Á ta kággággaw naggagammung ira nga nakimállà kâ Namarò sù mangilin nga kapilliá. Á minay ira kiminán sù bale ra ánna nakkakásipà ira ta kanad da, á nagayáyâ ira. 47Á naddáyaw ira kâ Apu Namarò. Á ngámin yù ira katangeliád da, mássiki yù ira nga ari manguruk, nakimorayád da yù ira nga manguruk. Á kággággaw linnapán na ira ni Namarò sù ira bagu nga mangikatalà kuna.