Search form

Kingnguá 2:1

Yù Dattál nayù Mangilin nga Ikararuá

1Á jimittál yù piestá nga mangngágan ta Pentekosto, á nattatádday yù ira ngámin nga manguruk sù tádday nga balay.