Search form

Kingnguá 2:2

2Á inikáddagâ lâ yù gurù nga naggapu ta lángì, nga kun na gurù na paddák nga masikan. Á kitagurù sù lágum na balay nga paggagammungád da.