Search form

Kingnguá 2:20

20Makkallà yù bilák, á magujjin yù bulán ta kun na dága, lage nayù pangukum ku,

ta pagáddekán na ággaw, nga ággaw nga mangilin, nga awán bulubugá ta kagittá na.