Search form

Kingnguá 2:21

21Á aggira ngámin nga makimállà nikán nga Yápu ra, meyígù ira, á arák ku ira ukuman,’ kun ni Namarò.

Yáyù initúrâ na ngaw ni Joel, nga yù ngaw ábbilinán,” kun ni Eduru.