Search form

Kingnguá 2:23

23Á lage na namarò, dán nga ammu ni Namarò ngámin, ánna sinalákkuruk na nga ipetulù nikayu nga Kudio si Apu Kesu nga taga Nasaret. Á aggina yù ginápù naw ánna inipapapáte naw sù ira ari Kudio, á inipátà da ta kurù.