Search form

Kingnguá 2:25

25Á initúrâ na ngaw ni Patul Dabid yù kuruk nga ubobuk ni Apu Kesu. Kinagi na:

‘Matákál ku si Apu Namarò nga sigídá mepulupulù nikán.

Aringà bulubugá maburung, gapu ta maggián nikán nga mangabbák.