Search form

Kingnguá 2:26

26Yáyù gapu na nga ayatán yù putù. Á ubobugak ku yù pagayáyâ ku,

ta mássiki nu matay yù baggì, ajjan yù iddanamák ku, megapu nikaw, Apu.