Search form

Kingnguá 2:27

27Ta arám mà tájjián sù gián nayù ira námmatay.

Arám mu iyanugù ta malabbak yù baggì ta tanam, ta sikán yù Anâ mu nga iddukam mu, nga masserbi nikaw.