Search form

Kingnguá 2:28

28Á inipakánnámmum nikán yù napiá, nga meyárik ta dálan nga mappángè ta mannanáyun nga katolè,

ta maginnanolayà nga mepattolay nikaw ta áddè ta áddè. Á magayáyákà nga mepappapulù nikaw.’

Yáyù initúrâ na ngaw ni Patul Dabid,” kun ni Eduru.