Search form

Kingnguá 2:31

31Ta inipalappâ ni Namarò kuna yù mesimmu noka pángè na kesimmu na, á yáyù nga kinagi na ngaw ni Patul Dabid yù meyannung sù duttál nga MakKiristu, nga maginnanolay, nga ari matájjián sù gián nayù ira námmatay, ánna ari malabbak yù baggi na ta tanam.