Search form

Kingnguá 2:38

38Á kinagi ni Eduru nira, “Mabbabáwi kayu nga katággitádday ta liwiliwâ na. Á mapparigù kayu megapu sù pakáwayyá nayù ngágan ni Apu Kesu Kiristu, tapè ipakánnámmu naw yù pangikatalà naw ánna pakiyápu naw kâ Apu Kesu Kiristu. Á pakomán na kayu sù liwiliwâ naw, ánna iyawâ na gapay nikayu yù Mangilin nga Ikararuá.