Search form

Kingnguá 2:39

39Ta kinagi na ngaw ta aggira ngámin nga agálán na yù pangiyawatán na sù initabbá na. Mesipà kayu gapay ánna yù ira ánâ naw ánna ngámin yù ira tatolay ta dabbuno nga magginná ta pagágál ni Apu Namarò ta manguruk kuna,” kun ni Eduru nira.